Helena Vold?nov? - administrativn? a genealogick? slu?by
Zalo?eno 2003.

 

Helena Vold?nov?
(narozena 1968 v Praze)

 

check prices & features of replique de qualite rolex lady datejust 26 mm cadran en or bicolore avec lunette en diamant jubilee online.absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury rainbow sours elf thc watches.

 S podnik?n?m za?ala v roce 2003 po dlouholet?ch zku?enostech v soukrom?m rodopisn?m b?d?n?. Spojila t?m sv?j nejobl?ben?j?? kon??ek se svou profes?.

 Od roku 1999 je ?lenkou Spr?vn?ho v?boru spolku ?esk? genealogick? a heraldick? spole?nost v Praze, kde zaji??uje medi?ln? komunikaci, propagaci, besedy, v?stavy, administrativu spolku a vzd?l?vac? kurzy. P?isp?v? odborn?mi ?l?nky do ?lensk?ho ?asopisu.

 Pravideln? vystupuje v po?adech ?esk?ho rozhlasu a jej? rozhovory o rodopisu jsou publikov?ny v ?asopisech. Spolupracovala na t??d?ln?m nau?n?m po?adu ?Hled?me sv? p?edky? pro ?eskou Televizi. Od roku 2011 spolupracovala na tvorb? obou ?ad televizn?ho cyklu ?Tajemstv? rodu? v tvorb? rodokmen? v?ech osobnost? a jako odborn? poradkyn? v oblasti rodopisu.

 

?esk? genealogick? a heraldick? spole?nost v Praze